โครงการ : อาคารโรงงาน

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ.เอฟ.อัลลายแอนซ์ จำกัด

สถานที่ : อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

มูลค่าโครงการ : 30 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการและวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

        รับผิดชอบ : จัดการประกวดราคาและให้ข้อแนะนำในการจัดทำสัญญา จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงงานและอาคารสนับสนุน จำนวน 10 อาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบบำบัดน้ำเสีย ถนนและลานคอนกรีตภายในโครงการ ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ