โครงการ : เดอะนวไพรเวซี่

เจ้าของโครงการ : บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สถานที่ : นวนคร จ.ปทุมธานี

มูลค่าโครงการ : 650 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

           รับผิดชอบ : จัดการระบบการควบคุมงานก่อสร้างบนพื้นที่โครงการทั้งหมด 48 ไร่ โดยในเฟส.1 ประกอบไปด้วย อาคารศูนย์พาณิชยกรรม 3 ชั้น 1 หลัง, อาคารจำหน่ายสินค้าชั้นเดียว 2 หลัง และอาคารพักอาศัย 8 ชั้น 10 หลัง รวมทั้งงานโครงสร้างพื้นฐานในโครงการและสิ่งก่อสร้างภายใน โครงการ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบายน้ำ และถนนภายใน โครงการ ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติและ ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนด ในการเสนอราคา