โครงการ : โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (TAP2)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยออโต้เพรสพาร์ท จำกัด

สถานที่ : BOI Zone 3 Amata City จ.ระยอง

มูลค่าโครงการ : 100 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

         รับผิดชอบ : จัดการควบคุมงานก่อสร้างซึ่งประกอบไปด้วย อาคารโรงงานประมาณ 9,200 ตารางเมตร อาคารสำนักงาน ถนนรอบโครงการ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 14,000 ตารางเมตร พร้อมทั้งงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ