โครงการ : อาคารโรงงาน

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไดนามิค วิศวกรรม จำกัด

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

มูลค่าโครงการ : 45 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ออกแบบโครงสร้างและวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

               รับผิดชอบ : ออกแบบโครงสร้างอาคารโรงงาน 1,200 ตรม. อาคารอเนกประสงค์ 2 ช้ั้น ถนนและลานคอนกรีตภายในโรงงาน งานระบบระบายน้ำ พร้อมทั้งควบคุมและ จัดการงานก่อสร้าง ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ในการประกันคุณภาพ