โครงการ : ABSOLUTEYOGA COMMON STUDIO

เจ้าของโครงการ : บริษัท โยคะเวิร์ค จำกัด

สถานที่ : ทองหล่อ ซอย 17

มูลค่าโครงการ : 10 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

            รับผิดชอบ : ประสานงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงศูนย์ออกกำลังกายและโยคะ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม. ประกอบด้วย โถงต้อนรับ ห้องโยคะ ห้องจักรยาน ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติ และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนดในการเสนอราคา