โครงการ : Boost Fitness Gym

เจ้าของโครงการ : BBC Leasing Co.,Ltd.

สถานที่ : ถ.รามคำแหง

มูลค่าโครงการ : 37 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

         รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมการก่อสร้างอาคาร Fitness และ อาคารสำนักงาน ประกอบไปด้วย งานโครงสร้าง,งานสถาปัตยกรรม,งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร,งานระบบสุขาภิบาล-ดับเพลิง,งานระบบ ปรับอากาศ-ระบายอากาศ และ งานตกแต่งภาย ใน ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม วิธีการที่ได้รับการอนุมัติและควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนดในการเสนอราคา