โครงการ : Let's Sea Huahin Beach Resort

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอฟ.แอล.เจ.จำกัด

สถานที่ : อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

มูลค่าโครงการ : 100 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และวิศวกรโครงสร้าง

        รับผิดชอบ : จัดการประเมินผลการประกวดราคาให้ข้อเสนอแนะในการทำสัญญาจัดจ้าง จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารค.ส.ล 2 ชั้น จำนวน 40 ห้อง งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในงานก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาด 1,200 ตร.ม. งานภูมิสถาปัตย ์และงานสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในโครงการ ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไป ตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ