โครงการ : Natural Home Building

เจ้าของโครงการ : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด

สถานที่ : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2

มูลค่าโครงการ : 80.5 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

      รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 4,030 ตารางเมตร ,ส่วนเชื่อมต่ออาคารเดิมสูง 4 ชั้นมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 150 ตารางเมตรและถนนพร้อมทั้งงานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ บนเนื้อที่ประมาณ 2 งาน 56 ตารางวา ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม วิธีการที่ได้รับการอนุมัติและควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและ ข้อกำหนดในการเสนอราคา