โครงการ : New Building for TREX THAIRUNG Co.,Ltd.

เจ้าของโครงการ : บริษัท เทร็ก ไทยรุ่ง จำกัด

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จ.ระยอง

มูลค่าโครงการ : 225 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

            รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงงาน และสำนักงานคสล. พร้อมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน บนพื้นที่ 85,160 ตารางเมตร โดยมีอาคาร Factory A, FactoryB, Paint Factory, New Office, Canteen , External Work ทำการควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ