โครงการ : อาคารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

สถานที่ : ณ อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (ชั้น 18 และ 19)

มูลค่าโครงการ : 8 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

      รับผิดชอบ : จัดการควบคุมงานก่อสร้างโดยมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 1,000 ตารางเมตร เป็นงานตกแต่งภายใน, งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร และงานประปา – สุขาภิบาลจัดทำข้อกำหนดในการเสนอราคาตกแต่งภายใน และงานระบบเพื่อคัดสรรผู้รับเหมา