โครงการ : TRUCK YARD MONTRANSPORT (Rayong)

เจ้าของโครงการ : บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด

สถานที่ : อ.เมือง จ.ระยอง

มูลค่าโครงการ : 8.2 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

        รับผิดชอบ : จัดระบบควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างลานคสล. รั่วและระบบระบายน้ำในโครงการทั้งหมด รวมเนื้อที่ประมาณ 8,785 ตาางเมตร ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ