โครงการ : win win container yard (sriracha)

เจ้าของโครงการ : บริษัท วินวิน คอนเทนเนอร์ เดโป จำกัด

สถานที่ : อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

มูลค่าโครงการ : 58 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

              รับผิดชอบ : จัดระบบควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างลานคสล. และระบบระบายน้ำในโครงการทั้งหมด รวมเนื้อที่ประมาณ 45,000 ตาางเมตร ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ